Хто на Тернопільщині може отримати відстрочку від армії?

Опубліковано:
21 Жовтня, 2015

Які категорії грома­дян мають право на відстрочку від при­зову, і хто видає та оформляє такі документи?

 Відповідно до ст. 17 Зако­ну України «Про військо­вий обов’язок та військову службу» передбачена від­строчка від призову до вій­ськових зобов’язань грома­дянина України, йдеться на сайті psv.org.ua

 

За умова­ми Закону, відстрочка вій­ськового обов’язку грома­дянина може відбутися за бажанням людини, що на­лежить до призову, за на­ступними критеріями:

1. Наявність непрацездат­них батьків або одного з них (самотньої непрацездатної матері чи батька). Також відстрочка від при­зову надається тим, під чиєю опікою перебувають непрацездатні особи, або якщо призвана особа опі­кується особою, що не має інших працездатних опіку­нів, окрім призовника. Від­строчка призову надається, оскільки опікун (у цьому випадку призовник) має за законодавством України утримувати та відповідати за опікувану особу.

2. Якщо на утриманні в одинокого батька (матері) перебувають ще двоє чи більше дітей, які не дося­гли повноліття та, відпо­відно, не є працездатними.

3. Якщо призовник має не­повнолітніх родичів (сес­тер або братів), які перебу­вають на утриманні у при­званої особи та полиша­ються без годувальника у разі її призову.

4. Якщо призвана особа має дітей або дитину неповно­літнього віку, яка вихову­ється лише батьком унаслі­док втрати матері (за судо­вою постановою чи в зв’язку з передчасною смертю).

5. У випадку, якщо призо­вник має більш ніж двоє ді­тей, та двоє дітей включно.

6. Якщо в сім’ї призовника дружина є інвалідом.

7. Якщо дружина призва­ної особи є вагітною.

8. Відстрочка від військо­вої служби також надаєть­ся призваним особам за власним бажанням у разі, якщо призовник є сиротою.

9. Якщо в сім’ї двоє та біль­ше дітей чоловічої статі, один з яких вже перебуває на військовій службі. В та­кому разі військова від­строчка може надатися на вимогу призовника на тер­мін перебування його бра­том на військовій службі. У разі, якщо сповіщення про призов отримали всі сини в родині, на вимогу та за вибором батька одно­му із синів може бути на­дано відстрочку.

 

На військовозобов’язаних, які не підлягають броню­ванню, військовим коміса­ріатам за місцем розташу­вання підприємств оформ­люються посвідчення про відстрочку від призову та видається повідомлення про зарахування на спеці­альний військовий облік за формою № 4. Окрім того, місцева комісія з призову військовозобов’язаних гро­мадян України може відтер­мінувати призов вищезазна­ченої особи в зв’язку з під­твердженими призовником сімейними обставинами, якщо перебування цією осо­бою на військовій службі погіршить значною мірою матеріальний стан родини.

 

Відстрочка надається й осо­бам за висновком медичної комісії терміном на один рік. Також військова від­строчка гарантована осо­бам, що вже досягли при­зовного віку, однак перебу­вають на навчанні (денна форма) в будь-якому з на­вчальних закладів України. Відстрочка забезпечується лише на термін навчання. Звільнення від військової служби на період навчан­ня надається і громадянам України, які тимчасово на­вчаються за кордоном.

 

За законодавством Укра­їни існує відстрочка вій­ськової служби з метою продовження ведення про­фесійної діяльності за умови, якщо призовник працює в будь-якому з на­вчальних закладів. Однак, умовою цієї відстрочки є наявність повного заван­таження призваної особи. Також відстрочка для ве­дення професійної діяль­ності надається призовни­кам, які мають фермерське господарство та разом з ро­диною ведуть справу. Вод­ночас така відстрочка діє лише протягом року, по­чинаючи з моменту, коли призвана особа почала вес­ти цю діяльність.

 

Відстрочка призову може надаватися в окремих ви­падках, не передбачених законодавством. Таке від­строчування належить розгляду комісії з призо­ву громадян. Воно не є без­строковим, тому щороку особа, яка отримала тим­часову відстрочку, має на­дати підтверджувальний документ до місцевої комі­сії до 1 жовтня. На момент втрати підстав на від­строчку військової служби призовники будуть призва­ні до виконання військо­вих зобов’язань у встанов­леному Законом порядку.

 

У мирний час від призову можуть бути звільнені:

– громадяни, які отримали вищу або середню спеці­альну військову освіту;

– громадяни, які за рішен­ням медкомісії не придат­ні до військової служби;

– громадяни, яким випо­внилося 25 років і більше.

 

Не призиваються до вій­ськової служби і громадя­ни, що мають судимість з обмеженням (позбавлен­ням) волі.

 

Якщо батько виховує дітей самостійно.

 

Чоловік самостійно вихо­вує двох синів семи та трьох років. Зматір’ю, яка відбуває покарання у виправній установі та позбав­лена батьківських прав, батько дитини розлучений. Якими до­кументами можна підтверди­ти військкомату факт утриман­ня батьком малолітніх дітей?

 

В обов’язковому порядку мають бути надані копії свідоцтв про народження дітей, що підтверджують батьківство. Якщо є рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, то й воно, відповідно, має бути наданим. Крім того, необхідно надати копію рішення суду про розірвання шлюбу або свідо­цтво про таке розірвання.

 

Як правило, серед документів, що під­тверджують самостійне виховання ді­тей чоловіком, надаються довідка про склад сім’ї, видана ЖЕКом, рішення ви­конкому про визначення місця прожи­вання дітей з батьком, а також інші до­кументи компетентних органів держав­ної влади, в яких встановлено факт ви­ховання дітей батьком. Для додаткового підтвердження можна надати письмові пояснення сусідів чи інших свідків.

 

Чи припиняти роботу для оформлення пенсії?

 

Чи потрібно звільнятися з робо­ти для того, щоб подати доку­менти на пільгову пенсію по ін­валідності?

 

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про пенсійне забез­печення» звернення за призначенням пен­сії може здійснюватися в будь-який час піс­ля виникнення права на пенсію. При цьому пенсії за віком і по інвалідності признача­ються незалежно від того, припинено робо­ту на час звернення за пенсією чи ні. Пенсії за вислугу років призначаються при зали­шенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

 

Як звільнитися з контрактної військової служби?

За яких підстав військовослуж­бовець (контрактник) може звільнитися із служби, якщо в нього вже закінчився контракт, а новий ще не підписаний?

 

Частиною 6 ст. 25 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено на­ступні підстави для звільнення з військової служби осіб, які проходять її за контрактом:

– у зв’язку із закінченням строку контракту;

– за станом здоров’я – на підставі висно­вку (постанови) військово-лікарської ко­місії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

– за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

– у зв’язку із скороченням штатів або про­веденням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі;

– через сімейні обставини або з інших по­важних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України;

– через службову невідповідність;

– у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначе­но покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права обіймати певні посади;

– у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

– у зв’язку із систематичним невиконан­ням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

– у зв’язку із систематичним невиконан­ням умов контракту військовослужбовцем;

– у зв’язку з набранням законної сили су­довим рішенням, відповідно до якого вій­ськовослужбовця притягнуто до відпові­дальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»;

– у разі неможливості переведення на іншу посаду в зв’язку з безпосереднім під­порядкуванням близькій особі;

– у разі встановлення за результатами спе­ціальної перевірки відомостей, що не від­повідають установленим законодавством вимогам для обіймання посади (прийому на військову службу), під час доукомплек­тування Збройних Сил України та інших військових формувань у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національ­ній безпеці України.

Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер, долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук, підключайтеся до каналу Телеграм.

Джерело: Новини Тернопільщини
Коментарі

Опілля квас ціни iPhone 14 Pro в Одесі, Україна

Статті

Інтерв'ю
Василь Тракало
09:43, 6 Червня, 2024

До професійного свята. Інтерв’ю з головою Тернопільської обласної організації НСЖУ Василем Тракалом

Блоги

ТОП новини тернопільщини: