Суб­си­дія: як­що зе­ко­но­ми­ли, пла­ти­ти не пот­ріб­но

Опубліковано:
29 Лютого, 2016

«Моя ма­ма в се­лі ви­па­лює газ — від­чи­няє над­вір две­рі, бо душ­но в ха­ті, — роз­по­ві­дав зна­йо­мий. — Ка­же, що має спа­ли­ти весь газ, який да­ли на суб­си­дію, бо нас­туп­но­го ра­зу стіль­ки не да­дуть». Су­сід­ка ці­єї жін­ки та­кож пе­ре­жи­ває, що в га­зо­вій кон­то­рі по­ба­чать, що ма­ло ви­па­ли­ла, й нас­туп­ної зи­ми, яка мо­же бу­ти знач­но хо­лод­ні­шою, ніж те­пер, приз­на­чать мен­шу суб­си­дію. Ось який лист не­що­дав­но от­ри­ма­ла ре­дак­ція від жін­ки із се­ла Вік­но Гу­ся­тинсь­ко­го ра­йо­ну, кот­ра про­си­ла не вка­зу­ва­ти її пріз­ви­ща. «Звер­та­ю­ся з про­хан­ням до­по­мог­ти із роз’яс­нен­ням що­до те­пе­ріш­ніх суб­си­дій на ко­му­наль­ні пос­лу­ги. За­я­ву на офор­млен­ня суб­си­дії я по­да­ла у ве­рес­ні 2015 р., а в січ­ні 2016-го ме­ні бу­ло її на­ра­хо­ва­но. Про це прий­шла кар­тка з кіль­кіс­тю ку­бів і обов’яз­ко­вим пла­те­жем на зи­мо­вий та літ­ній пе­рі­о­ди. За тиж­день піс­ля цьо­го прий­шла кви­тан­ція на газ із по­ві­дом­лен­ням про те, що маю 9700 грн пе­реп­ла­ти.

 

Я з кви­тан­ці­єю і кар­ткою про суб­си­дію по­ї­ха­ла в Гу­ся­тинсь­кий рай­со­без, аби от­ри­ма­ти ін­фор­ма­цію що­до пла­те­жів. Там ме­ні ска­за­ли, що як­що є пе­реп­ла­та, то ні­я­ких обов’яз­ко­вих пла­те­жів не пот­ріб­но до­ти, до­ки не прий­де кви­тан­ція про оп­ла­ту обов’яз­ко­во­го пла­те­жу за ви­па­ле­ні ку­бо­мет­ри га­зу, які вка­за­ні в суб­си­дії. То­ді я ще з ти­ми кар­тка­ми піш­ла в га­зо­ву кон­то­ру. А там ме­ні ска­за­ли зов­сім про­ти­леж­не, мов­ляв, ми всім лю­дям ре­ко­мен­ду­є­мо пла­ти­ти, на­віть у то­му ра­зі, ко­ли є пе­реп­ла­та. Як­що змі­нять­ся за­ко­ни, то то­ді, ка­жуть, вам тре­ба бу­де по­вер­та­ти дер­жа­ві ве­ли­кі кош­ти. На пош­ті в нас роз­по­ві­ли, що од­ні лю­ди, ма­ю­чи пе­реп­ла­ту, пла­тять за ко­му­наль­ні пос­лу­ги, а ін­ші не пла­тять. А як кра­ще, во­ни са­мі не зна­ють. А ще на пош­ту що­мі­ся­ця при­хо­дить ві­до­мість, де мож­на зві­ри­ти ос­тан­ній по­каз­ник лі­чиль­ни­ка га­зу й пла­ту за ньо­го. Так-от ме­не в цій ві­до­мос­ті не­має. Роз’яс­ніть, будь лас­ка, що ме­ні ро­би­ти, як пра­виль­но в цій си­ту­а­ції вчи­ни­ти: пла­ти­ти чи не пла­ти­ти? Як ка­жуть у рай­со­бе­зі, то ні­би доб­ре ка­жуть: як є пе­реп­ла­та, то на­ві­що пла­ти­ти? Ну а як ро­зіб­ра­ти­ся із га­зо­вою кон­то­рою?»

 

Зі схо­жим за­пи­тан­ням звер­ну­ла­ся і Ярос­ла­ва Ан­дрі­їв­на Пош­ва із се­ла Бліх Збо­рівсь­ко­го ра­йо­ну. За сло­ва­ми жін­ки, їй приз­на­чи­ли суб­си­дію на 400 ку­бо­мет­рів га­зу й обов’яз­ко­вий пла­тіж — 167 грн. За лис­то­пад во­на зе­ко­но­ми­ла 200 грн, за нас­туп­ні мі­ся­ці зап­ла­ти­ла. Те­пер не знає, скіль­ки їй пла­ти­ти.

 

— На­сам­пе­ред на­го­ло­шу: це — міф, що пот­ріб­но ви­ко­рис­то­ву­ва­ти весь газ, приз­на­че­ний на суб­си­дію, — ка­же ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­но­го за­хис­ту на­се­лен­ня об­лдер­жад­мі­ніс­тра­ції Ва­дим Бо­ярсь­кий. — Лю­ди­на має ви­ко­рис­то­ву­ва­ти стіль­ки га­зу, во­ди, елек­тро­е­нер­гії, скіль­ки їй пот­ріб­но, щоб ком­фор­тно жи­ти. Тим, ко­му приз­на­че­на суб­си­дія, пот­ріб­но зро­зу­мі­ти: дер­жа­ва пе­ре­ра­хо­вує приз­на­че­ні на суб­си­дію кош­ти на їх­ній ра­ху­нок в об­слу­го­ву­ю­чі ор­га­ні­за­ції. Зе­ко­ном­ле­на людь­ми су­ма за газ, світ­ло, во­ду — за­ли­ша­єть­ся на їхньо­му ра­хун­ку й ви­ко­рис­то­ву­єть­ся для роз­ра­хун­ку за жит­ло­во-ко­му­наль­ні пос­лу­ги на нас­туп­ні пе­рі­о­ди, в то­му чис­лі для оп­ла­ти обов’яз­ко­вої плат­ні. Як­що су­ма зе­ко­ном­ле­ної суб­си­дії пе­ре­ви­щує обов’яз­ко­ву пла­ту чи до­рів­нює їй, то обов’яз­ко­ва пла­та не пла­тить­ся. Тож, як­що лю­ди­на еко­но­мить, то мо­же не пла­ти­ти за ко­му­наль­ну пос­лу­гу. Нап­рик­лад, лю­ди­на має суб­си­дію 600 гри­вень і 200 гри­вень обов’яз­ко­вої пла­ти. За лис­то­пад зап­ла­ти­ла 200 гри­вень обов’яз­ко­вої пла­ти, не зна­ю­чи, чи зе­ко­но­мить. От­же, на її ра­хун­ку вже є 800 гри­вень — 600, які да­ла дер­жа­ва, й 200 її обов’яз­ко­вої пла­ти. Як­що за лис­то­пад ви­па­ли­ла га­зу на 100 гри­вень, то в груд­ні на ра­хун­ку в неї за­ли­ши­ло­ся 700 гри­вень. Нас­туп­но­го мі­ся­ця ви­па­ли­ла на 500 гри­вень. Скіль­ки має зап­ла­ти­ти? Ні­чо­го, бо в неї на ра­хун­ку ще за­ли­ши­ло­ся 200 гри­вень, які «пі­дуть» як обов’яз­ко­вий пла­тіж на нас­туп­ний мі­сяць.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За прострочену оплату комуналки тернополяни сплачуватимуть пеню

 

От­же, тим, ко­му приз­на­че­на суб­си­дія, пот­ріб­но зна­ти, яку су­му приз­на­че­но й скіль­ки на ра­хун­ку за­ли­ши­ло­ся піс­ля оп­ла­ти, або скіль­ки приз­на­че­но ку­бо­мет­рів га­зу на суб­си­дію і скіль­ки ви­па­ли­ли. За од­ним із цих по­каз­ни­ків і пот­ріб­но орі­єн­ту­ва­ти­ся. Як ка­же Ва­дим Бо­ярсь­кий, не зай­ве за­те­ле­фо­ну­ва­ти в об­слу­го­ву­ю­чу ор­га­ні­за­цію і за­пи­та­ти, скіль­ки на ра­хун­ку кош­тів. До прик­ла­ду, від­по­ві­ли, що є 300 гри­вень. А обов’яз­ко­ва пла­та — 200 гри­вень. То лю­ди­ні ні­чо­го не пот­ріб­но пла­ти­ти. А як­що за­ли­шок на ра­хун­ку мен­ший, ніж обов’яз­ко­ва пла­та, до прик­ла­ду, 150 гри­вень, то пот­ріб­но доп­ла­ти­ти 50 гри­вень; як­що ж нуль або мі­нус, то доп­ла­ти­ти всю су­му. Вис­но­вок — тре­ба праг­ну­ти еко­но­ми­ти, щоб на ра­хун­ку бу­ли кош­ти!

 

— Суб­си­дія приз­на­ча­єть­ся на два­над­цять мі­ся­ців, — ка­же Ва­дим Ан­дрі­йо­вич. — Лю­дям, яким приз­на­че­на суб­си­дія, не пот­ріб­но звер­та­ти­ся в уп­рав­лін­ня соц­за­хис­ту. Всі за­пи­ти у від­по­від­ні ор­га­ні­за­ції що­до до­хо­дів гро­ма­дян ро­би­ти­муть спе­ці­а­ліс­ти уп­рав­лінь і пе­реп­риз­на­ча­ти­муть суб­си­дії.

 

Звер­та­ти­ся в уп­рав­лін­ня соц­за­хис­ту пот­ріб­но ли­ше тим, у ко­го змі­ни­ла­ся си­ту­а­ція, пов’яза­на з приз­на­чен­ням суб­си­дії, — по­ві­до­ми­ти про це. Нап­рик­лад, змі­ни­ла­ся пло­ща опа­лен­ня, мож­ли­во, ро­ди­на здій­сни­ла од­но­ра­зо­ву по­куп­ку на більш ніж 50 ти­сяч гри­вень, змі­нив­ся склад ро­ди­ни то­що. Як­що від­бу­ли­ся змі­ни в ро­ди­ні, які не да­ють пра­ва на суб­си­дію, а її вип­ла­чу­ють, бо осо­ба не звер­ну­ла­ся в уп­рав­лін­ня соц­за­хис­ту, то кош­ти тре­ба бу­де по­вер­ну­ти. Та­кий ви­па­док був у Зба­ра­жі — жін­ка за­бу­ла по­ка­за­ти ра­зо­ву по­куп­ку на 50 ти­сяч гри­вень. Суб­си­дію по­вер­ну­ла. Але на нас­туп­ні мі­ся­ці їй уже зно­ву суб­си­дію приз­на­чи­ли, на ті мі­ся­ці, на які во­на ма­ла пра­во.

 

За сло­ва­ми Ва­ди­ма Ан­дрі­йо­ви­ча, в об­лас­ті по­над 200 ти­сяч за­яв­ни­ків на приз­на­чен­ня суб­си­дій. Най­біль­ше в Тер­но­по­лі — 30 ти­сяч, у Бор­щівсь­ко­му ра­йо­ні — в ме­жах 12 ти­сяч, Кре­ме­нець­ко­му — 11,5 ти­ся­чі, по 10 ти­сяч — у Гу­ся­тинсь­ко­му, Тер­но­піль­сько­му, Зба­разь­ко­му ра­йо­нах. Най­мен­ше та­ких у Під­га­єць­ко­му, Мо­нас­ти­рись­ко­му, Шумсь­ко­му ра­йо­нах. Се­ред­ній роз­мір суб­си­дії — 1700 грн, а за сі­чень він ста­но­вив 1900 грн.

 

Як ска­зав Ва­дим Бо­ярсь­кий, при на­ра­ху­ван­ні суб­си­дій мо­жуть бу­ти й по­мил­ки, не­точ­нос­ті, ад­же неп­рос­то об­ро­би­ти 200 тис. справ. Тож пот­ріб­но звер­та­ти ува­гу на по­ві­дом­лен­ня, зві­ря­ти їх, уточ­ню­ва­ти. Як­що су­ма суб­си­дії не від­по­ві­дає по­ві­дом­лен­ню в кви­тан­ції за оп­ла­ту жит­ло­во-ко­му­наль­них пос­луг — звер­тай­те­ся в уп­рав­лін­ня соц­за­хис­ту для з’ясу­ван­ня.

 

Ва­лен­ти­на ДЕВ­ЛИШ.

 

Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер, долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук, підключайтеся до каналу Телеграм.

Джерело: Новини Тернопільщини
Коментарі

Опілля квас ціни iPhone 14 Pro в Одесі, Україна

Статті

Інтерв'ю
Голова Андрій Смаглюк розповів про актуальне і наболіле Кременецької громади
13:58, 21 Квітня, 2024

Голова Андрій Смаглюк розповів про актуальне і наболіле Кременецької громади

Блоги

ТОП новини тернопільщини: